صفحه اصلی
فرم مزاج شناسی فرم مزاج شناسی
1. گرگرفتگی و گرما و حرارت درونی ............... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
2. اغلب اوقات ترس ، استرس و اضطراب .......... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
3. آیا زود از کوره در می روید؟ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
4. بعد از عصبانیت ...... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
5. معمولا دچار عطش و تشنگی ....... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
6. در حالت معمولی شب ها سخت به خواب می روید؟ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
7. تعریق زیاد .......... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
8. یبوست ......... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
9. تیرگی پوست و لکه های سیاه ............. ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
10. خشکی پوست ............... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
11. وسواس عملی (مثل وسواس شستشو و تمیزی) ............. ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
12. نظم و دقت و ثبات در کارها و تصمیم ها ............ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
13. افسردگی ............ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
14. خواب رفتگی دست و پا ............ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
15. جوش و دمل متعدد در بدن ........... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
16. در نواحی مختلف پوست خارش .............. ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
17. احساس می کنید روی بدن شما حشره ای حرکت می کند؟ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
18. سرخی چهره ............ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
19. خمیازه زیاد .......... ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
20. میل به شهوات و خوشگذرانی .............. ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
21. خلط پشت حلق .............. ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
22. سردی دست و پا ............. ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
23. عموما سردتان می شود و از درون احساس سرما می کنید؟ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
24. دچار فراموشی هستید؟ منظور از فراموشی حافظه بلند مدت است ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
25. درد متحرک در بدن ............ (منظور از درد متحرک، دردی است که از یک نقطه بدن شروع میشود و به نقاط دیگر سرایت می کند و امتداد دارد) ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
26. التهاب متعدد در بدن ............ ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
27. درد و گرفتگی عضلانی ............. ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
28. در هنگام ایستادن چشم شما سیاهی می رود ندارم کمی دارم دارم زیاد دارم
29. پشت پلک پایین شما چه رنگی است ؟
ندارم
کمی دارم
دارم
30. رنگ چهره شما به کدام شکل شبیه تر است؟!
قرمز
سفید
سیاه
زرد
31. با هوای گرم بیشتر سازگارید یا با هوای سرد؟ گرم سرد